Ñîôèÿ (8 íîåìâðè 2015) Âñåëåíñêèÿò ïàòðèàðõ Âàðòîëîìåé (íà ñíèìêàòà), êîéòî å íà îôèöèàëíî ïîñåùåíèå ó íàñ, è áúëãàðñêèÿò ïàòðèàðõ Íåîôèò îòñëóæèõà íà äíåøíèÿ Àðõàíãåëîâäåí Ñúáîðíà Ñâåòà ëèòóðãèÿ â ïàòðèàðøåñêàòà êàòåäðàëà "Ñâ. Àëåêñàíäúð Íåâñêè". Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÐÄ)

Вселенският патриарх порица БПЦ заради Македония

Вселенският патриарх Вартоломей критикува Българската православна църква заради подкрепата й за непризнатата църква на Бившата югославска република Македония.Вартоломей, който е духовен лидер на православните християни, е направил в сряда вечерта изявление със силен укор, след като Българската православна църква се съгласи да бъде църква-майка на македонската, смятана за „схизматична“ от Вселенския патриарх, базиран в Истанбул.“Действията на сестринската църква на България са погрешни. Те усложняват нещата. Църквата майка на всички балкански народи е тази в Константинопол“, заявил Вартоломей и допълнил, че това казва историята и че Българската църква няма право да нормализира македонската, пише „Катимерини“.
Българският патриарх Неофит неколкократно заяви, че България трябва да подкрепи македонската църква в нейните опити за признание и интеграция, припомня вестникът.

Снимка:

Comments

comments