Ñîôèÿ (26 þëè 2017)  àóëàòà íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò "Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè" âèöåïðåçèäåíòúò Èëèÿíà Éîòîâà è ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà Êðàñèìèð Âúë÷åâ (íà ñíèìêàòà) ó÷àñòâàõà â îòêðèâàíåòî íà þáèëåéíàòà ãîäèøíà êîíôåðåíöèÿ íà Àñîöèàöèÿòà íà áúëãàðñêèòå ó÷èëèùà â ÷óæáèíà. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ

Вълчев: Учителските заплати ще бъдат увеличени двойно до 2021 г.

През 2021 година учителските заплати трябва да бъдат увеличени двойно. По тази идея продължава да се работи усилено, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, цитиран от дир бг. Това, което е сигурно до момента е, че през следващата година учителските заплати ще се увеличат с 20%. Необходимо е учителската заплата да бъде над средната за страната, дори 120% над средната за страната, след двойното увеличение през 2021 г. очакваме дори тя да бъде 125% от средната за страната. Това, което можем да кажем за тази година е, че тя за пръв път от много години, десетилетия, ще надвиши средната за страната. По-точно следващата година, когато бъде реализирано това увеличение. Имаме близо 450 млн. лв. ръст на средствата за образование, от които над 400 млн. за предучилищното и училищно образование, нещо което нямаме като аналог в предходните години, освен миналата година и тази, отбеляза Вълчев.Предстои подписването на регламент към колективния механизъм, с който да се уточни къде с колко точно ще бъдат увеличени учителските заплати. Вътрешните правила в отделни училища дават възможност за някои учители да бъдат увеличени с повече заплатите.

Снимка: Dir.bg

Comments

comments