Архив за етитет: БПЦ

Ñîôèÿ (8 íîåìâðè 2015) Âñåëåíñêèÿò ïàòðèàðõ Âàðòîëîìåé (íà ñíèìêàòà), êîéòî å íà îôèöèàëíî ïîñåùåíèå ó íàñ, è áúëãàðñêèÿò ïàòðèàðõ Íåîôèò îòñëóæèõà íà äíåøíèÿ Àðõàíãåëîâäåí Ñúáîðíà Ñâåòà ëèòóðãèÿ â ïàòðèàðøåñêàòà êàòåäðàëà "Ñâ. Àëåêñàíäúð Íåâñêè". Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÐÄ)

Вселенският патриарх порица БПЦ заради Македония

Вселенският патриарх Вартоломей критикува Българската православна църква заради подкрепата й за непризнатата църква на Бившата югославска република Македония.Вартоломей, който е духовен лидер на православните християни, е направил в сряда вечерта изявление със силен укор, след като Българската православна църква се съгласи да бъде църква-майка на македонската, смятана за „схизматична“ от Вселенския патриарх, базиран в Истанбул.“Действията на сестринската църква на България са погрешни. Те усложняват нещата. Църквата майка на всички балкански народи е тази в Константинопол“, заявил Вартоломей и допълнил, че това казва историята и че Българската църква няма право да нормализира македонската, пише „Катимерини“.
Българският патриарх Неофит неколкократно заяви, че България трябва да подкрепи македонската църква в нейните опити за признание и интеграция, припомня вестникът.

Снимка:

nobel-prize7

Българската православна църква ще бъде номинирана за Нобелова награда

По инициатива на Адвокатската колегия в Израел, Българската православна църква ще бъде номинирана за нобелова награда, съобщи адвокат Моше Алони, по време на срещата на премиерa Бойко Борисов в Йерусалим с представители на българската общност. Адвокат Моше Алони вече е начело и на Дружеството за приятелство с България. Мотивът, църквата ни да получи признание, е делото и по спасяването на българските евреи.
Премиерът Борисов нарече народите ни братски и посочи, че в Израел, България я обичат всички независимо от политическата и партийната им принадлежност.
В продължение на час премиерът разговаря с българските евреи. Почетният консул Мони Барт, който е с българско потекло, сподели: „Израел е нашата родина , но България остава другата родина. България е спасила нашите майки и бащи и нашата фамилия от Холокоста“.
По-рано премиера Борисов се срещна с палестинския си колега Рами Хамдала, както и президента на Палестина Махмуд Абас.
На днешната си работна среща с израелския премиер Бенамин Натаняху Борисов ще обсъжда теми от взаимен интерес, най-вече в търговско-икономическата сфера и енергетиката.

снимка agrozona.bg