Актуално България

БУРГАС ОТКРИ НАЙ-МОДЕРНАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

В Бургас заработи новата анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци.

Проектът е на обща стойност 47 млн. лв., от които над 25 млн. лв. са осигурени от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. На церемонията по откриване присъстваха членовете на Комитета за наблюдение на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. и представители на Европейската комисия. Посещението беше част от официалната програма на двудневния форум, който се проведе в Бургас.

Общините Бургас, Несебър и Поморие са най-големите производители на отпадъци в област Бургас. В отговор на това неотложно екологично предизвикателство, съфинансираният от ЕС проект въведе нов подход към управлението на отпадъците.

Анаеробната инсталация разполага с капацитет за преработка на 30 000 тона отпадъци годишно. Състои от 8 биореактора, система за биогаз, газово хранилище друго съвременно оборудване. Избраният метод за анаеробната инсталация е суха метанизация. В рамките на проекта е изградена инсталация за компостиране с 6 тунела. Съоръжението е оборудвано със системи за ефективно управление на процеса на ферментация. 

След влизане на съоръжението в експлоатация това количество няма да се депонира в регионалната клетка и ще се предотврати нейното запълване. Регионалната клетка в момента се използва от 9 общини. Другата полза от инсталацията ще е намаляването на отделяния в атмосферата биогаз метан, който е парников. Тава ще окаже положително въздействие за опазването на околната среда. Инсталацията ще обслужва общините Бургас, Поморие и Несебър.

Проектът включва и основна инфраструктура в подкрепа на съоръженията за управление на отпадъците като пътища, възможности за доставки и канализационни тръби. Създадена е обща система за разделно събирани биоразградими отпадъци, която включва 10 камиона за събиране на отпадъци и два товарача, както и мрежа от 11 315 контейнери, стратегически разположени на територията на общините Бургас, Несебър и Поморие. 

Новата анаеробна инсталация в Бургас разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците, като функционира на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан.  

Постига се максимална енергийна ефективност чрез когенерационна система, която едновременно произвежда електроенергия и полезна топлинна енергия от биогаза, който се отделя при преработката на отпадъците. От полученият биогаз се очаква да бъде генерирана около 5 млн. kWh/y (киловатчаса годишно) електрическа енергия.

Този проект не само е насочен към непосредствените предизвикателства, породени от биоразградимите отпадъци, но също така е пример за ангажимент за устойчиви и далновидни практики за управление на отпадъците. Участващите в проекта общини отдават приоритет на интегрирания подход и прилагат авангардни технологии: те създават положителен прецедент за управление на околната среда и отговорно използване на ресурсите. Инициативата създава работни места и насърчава по-чиста и по-здравословна околна среда, чрез което въздействието й се простира отвъд единствено намаляването на отпадъци. Проектът съответства на целите на ЕС за устойчивост и демонстрира ангажимент за по-екологосъобразно бъдеще.

Анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци се изгражда по Проект №BG16M1OP002-2.004-0002, който се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР.

Свързани теми:  Хотели в Добринище с добро обслужване: Къде да останете за незабравим спомени

Вижте още

Filmisub и защо изчезнаха големи български сайтове за онлайн филми?

Ева Гроздева

Техники за подобряване на словореда в текста

Ева Гроздева

Отворете вратата към рая: Най-добрите завивки за уютна нощ

Ева Гроздева