Горещи теми

Вътрешни и външни страни на самостоятелното пенсионно осигуряване: Ръководство за пенсионно осигуряване

самостоятелното пенсионно осигуряване

Какво знаете за самостоятелното пенсионно осигуряване?

Самофинансиращите се пенсии стават все по-популярен начин служителите да посрещнат нуждите си от пенсионни спестявания. Самофинансираща се пенсия е тази, при която от служителя се изисква да поеме ангажимент за финансиране със собствени средства, може би чрез тръст или фонд, които след това могат да бъдат използвани за осигуряване на бъдещото му пенсиониране. Основните разлики между самофинансиращата се пенсия и по-традиционните схеми са следните: Схемите със самофинансиране не се осигуряват от работодателя, а от отделния служител директно с избрания от него администратор. Това ги прави “самофинансирани” за разлика от “финансираните от компанията”. Самостоятелно финансираните пенсии обикновено подлежат на по-малко ограничения по отношение на допустимостта и обезщетенията, отколкото финансираните от компанията планове. Разходите (включително административните и инвестиционните такси) за създаване на самостоятелно финансирана пенсия обикновено са по-високи от тези за присъединяване към съществуваща фирмена схема.

Външни аспекти на самофинансираните пенсии


Основният външен аспект на самостоятелно финансираните пенсии е, че служителите са отговорни за изпълнението на собствените си изисквания за финансиране. Това означава, че служителите трябва да се уверят, че разполагат с достатъчно заделени средства, за да посрещнат бъдещите си вноски и потенциалната възвръщаемост на инвестициите. Самофинансираните схеми не се регулират от същата правна рамка като плановете, финансирани от компанията. Това означава например, че няма минимални права или стандарти, когато става въпрос за създаване на схема или управление на инвестиции. Самофинансиращите се схеми не се ползват и от същите данъчни облекчения. Например вноските понастоящем не могат да се ползват от данъчни облекчения, за разлика от схемите, финансирани от предприятия.

Вътрешни аспекти на самофинансираните пенсии


Основният вътрешен аспект на самофинансираните пенсии е, че служителят носи пряка отговорност за управлението на своята пенсия. Това включва избор на вида на плана и инвестиционната стратегия, управление на вноските и наблюдение на напредъка към бъдещите им пенсионни цели. Самофинансираните схеми могат да се предлагат като планове с дефинирани вноски или планове с дефинирани обезщетения. Основната разлика между тези два вида схеми е, че при схемата с дефинирани вноски служителят прави редовни вноски, които след това се инвестират и се използват за осигуряване на пенсия в края на периода на заетост. Понякога схемата с дефинирани доходи също изисква редовни вноски, но в повечето случаи работодателят или администраторът прави редовни вноски от името на служителя.

Предимства на самофинансиращите се пенсии


Основното предимство на самостоятелно финансираните пенсии е, че служителите имат по-голяма гъвкавост по отношение на инвестирането и управлението на пенсионните си спестявания. Това е едно от основните предимства на самофинансираните пенсии и вероятно ще се хареса на служителите, които желаят да участват в управлението на пенсионното си планиране. Освен това схемите със самофинансиране са склонни да се предлагат на по-разнообразна база от служители. Това е така, защото има по-малко ограничения по отношение на допустимостта и обезщетенията в сравнение с плановете, финансирани от компанията, така че схемите със самофинансиране са по-привлекателни за по-широк кръг служители. Самофинансиращите се схеми обикновено са по-евтини и по-малко обременителни за работодателите в сравнение със спонсорирането на пенсионни планове в цялата компания.

Недостатъци на самофинансираните пенсии


Основният недостатък на самофинансираните пенсии е фактът, че служителите са отговорни за изпълнението на изискванията за финансиране. Това означава, че служителите трябва да се уверят, че са заделили достатъчно средства, за да посрещнат бъдещите си вноски и потенциалната възвръщаемост на инвестициите. Освен това понастоящем схемите със самофинансиране не се регулират по същия начин, както плановете, финансирани от компанията. Това означава, че няма минимални права или стандарти, когато става въпрос за създаване на схема или управление на инвестициите. Самофинансиращите се схеми не се ползват и от същите данъчни облекчения. Например вноските понастоящем не могат да се ползват от данъчни облекчения, за разлика от схемите, финансирани от предприятия.

Свързани теми:  Как да направим банята си перфектна?

Доставчици и администратори на самофинансирани пенсии


Самофинансираните пенсии могат да бъдат създадени директно със застрахователни или инвестиционни дружества или с помощта на доставчик на финансови услуги. В случая със застрахователните дружества пенсията обикновено се управлява от самото застрахователно дружество. При инвестиционните дружества или доставчиците на финансови услуги пенсията обикновено се управлява от трета страна администратор от името на служителя/държателя на пенсията.

Обобщение


Самофинансиращите се пенсии стават все по-популярен начин служителите да посрещнат нуждите си от пенсионни спестявания. Самофинансираща се пенсия е тази, при която от служителя се изисква да поеме ангажимент да финансира собствените си пари, може би чрез тръст или фонд, които след това могат да бъдат използвани за осигуряване на бъдещото му пенсиониране. Основните разлики между самофинансиращата се пенсия и по-традиционните схеми са следните: самофинансиращите се схеми не се осигуряват от работодателя, а от отделния служител директно с избрания от него администратор. Това ги прави “самофинансирани” за разлика от “финансираните от компанията”. Самофинансираните пенсионни схеми обикновено подлежат на по-малко ограничения по отношение на правото на участие и обезщетенията, отколкото схемите, финансирани от компанията. Разходите (включително административните и инвестиционните такси) за създаване на самостоятелно финансирана пенсия обикновено са по-високи от тези за присъединяване към съществуваща фирмена схема.

Вижте още

Как да изглеждате бляскаво без да харчите много пари?

Ева Гроздева

Какво трябва да знаете за марковите обувки

Ева Гроздева

Как да направим банята си перфектна?

Ева Гроздева