Финанси

Какви видове кредити има?

Не съществува само една класификация на заемите и кредитите, а можем да ги класифицираме по различни критерии: според целта, според получателя на заема, според времето на отпускане, според размера на отпуснатата сума, според изискваната гаранция или изисквания, според вида на заемодателя и т.н.

Видове кредити в зависимост от продължителността

Следните видове кредити могат да бъдат разграничени според тяхната продължителност:

– Краткосрочни: Това са тези, които са предназначени за покриване на непосредствени нужди. Кредитополучателят има една година или по-малко, за да ги върне. Пример за това е месечният дълг по кредитна карта. Този вид финансиране обикновено е по-скъпо (начислява се по-висок лихвен процент) в сравнение с по-дългосрочните заеми.

– Средносрочни: Това са финансирания с продължителност между една и пет години. Те могат да бъдат например потребителски кредити.

– Дългосрочни: Това са заеми с продължителност над пет години. Най-представителен е ипотечният кредит.

Кредити в зависимост от вида на обезпечението

Според нивото на финансово обезпечаване съществуват различни видове кредити:

-Необезпечени: Това е техническото наименование на заемите, които се отпускат без конкретна гаранция, различна от думата на длъжника. Понякога обаче се изисква декларацията на трето лице, което ще наричаме гарант. Гарантът се задължава да изпълни задължението, в случай че кредитополучателят не го направи.

-Кредити със залог: Те се получават чрез оставяне на актив като обезпечение, обикновено бижу или произведение на изкуството.

-Кредити с обезпечение: Те са обезпечени с актив, различен от този, който се закупува с финансирането.

-Потребителски кредити: В някои случаи те могат да бъдат обезпечени с актива, закупен с финансирането.

-Ипотеки: Те винаги имат гаранция, която е същият имот, който субсидират.

Кредит според предназначението им

Според крайното си предназначение кредитите могат да бъдат класифицирани, както следва:

-Лични заеми: С тях се финансират конкретни нужди в определен момент, например сватба или пътуване. Те не са с много високи суми.

-Потребителски кредити: Те позволяват закупуването на стоки за дълготрайна употреба, като например домакински уреди или превозни средства.

-Кредити за обучение: Те се използват за заплащане на такси за обучение в университет или следдипломна квалификация.

-Ипотека: Това е финансиране, предоставено за закупуване на недвижим имот. Този имот от своя страна е гаранция за самия заем. Срокът на задлъжнялост е между 15 и 30 години.

-Бизнес заеми: Това са заеми, поискани от компании, за да се разплатят с доставчиците си, да инвестират в дълготрайни активи, да разширят дейността си и др. Те могат да бъдат класифицирани, на свой ред, според размера на клиента, независимо дали става въпрос за големи, средни, малки или микропредприятия.

Свързани теми:  3 важни съвета за разумно използване на парите от кредита

Вижте още

Могат ли пенсионерите да кандидатстват за бързи кредити?

Ева Гроздева

Кредитна история

Ева Гроздева

Прогноза за цените на жилищата в България през 2024 година

Valeria