Актуално България

МФ зпаочна информационна кампания за еврото

Започва информационна кампания за публичност на присъединяването на България към еврозоната. Комуникационната стратегия е изготвена в изпълнение на предвидените в Националния план за въвеждане на еврото в Република България (РМС No 344/30.05.2022 г.)

Кампанията е разработена с подкрепата на Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ). Чрез нея ще бъде предоставена информация за процеса за присъединяване на страната към еврозоната и ще се отговори на най-честите въпроси за еврото.

Целта на стратегията е да популяризира процеса на подготовка на страната ни за присъединяване към еврозоната, тъй като замяната на лева с евро ще засегне всеки човек, живеещ или пътуващ от и до България.

Информационната кампания ще бъде насочена към предоставяне на точна, достъпна, разбираема, навременна и всеобхватна информация за всички практически аспекти на въвеждането на еврото, в това число за готовността на България за приемането му и за процеса по замяната на лева с евро (курс, времеви периоди, цена, отговорна институция).

Основен фокус ще бъде поставен върху успокояване на притесненията на българските граждани от покачване на цените в резултат на въвеждане на еврото. Ще бъде детайлно обяснено, че в последно присъединилите се към еврозоната държави не е било наблюдавано увеличение на инфлацията в резултат на въвеждането на единната европейска валута, като такова покачване не се очаква и в България. Кампанията ще обърне сериозно внимание и върху мерките за защита на потребителите. Доброто информиране и повишаването на образоваността по отношение на еврото ще спомогнат за разсейване на необоснованите страхове от ценово покачване, за осигуряване на широка обществена подкрепа за проекта, както и за гладкото протичане на цялата подготовка.

Ще се повиши и осведомеността за това какво ще се случи с депозитите и кредитите, как ще се калкулират новите цени в евро, кой ще гарантира процеса и как обществеността да вземе активно участие в него.
Информационната кампания ще се проведе по начин, чрез който да се достигне до всички групи от обществото.

За тази цел кампанията ще използва различни инструменти и канали за комуникация – традиционните медии в лицето на средствата за масова информация (телевизия, радио, вестници и интернет медии), възможностите на новите технологии – интернет и социалните мрежи, ще бъдат създадени национален сайт за еврото и телефонна линия за еврото – Call Center, ще се отпечатат информационни материали – плакати, брошури и листовки, и ще се използват традиционни комуникационни похвати за целевите групи, които не са активни в интернет или нямат способности и технически средства за това.

Информационната и комуникационна кампания ще протече в три фази със съответните индикативни срокове:
Първа / Подготвителна фаза – започва приблизително 18 месеца преди въвеждането на еврото и завършва 6 месеца преди датата на въвеждане на еврото.
Подготвителната първа фаза ще е насочена към предоставяне на информация за ползите и възможностите за България от присъединяването към еврозоната и за готовността на страната да покрие Маастрихтските критерии. Според Координационния съвет е много важно още на този етап да се отговори на важните за хората въпроси и да се пресекат възможностите за разпространяване на спекулации и неверни твърдения по темата за еврото.

Втора фаза / Интензивен период (6 месеца преди въвеждането на еврото – 1 месец след въвеждането на еврото.

Това е същинската част от информационната кампания и ще е насочена най-вече към практическата информация по приемането на единната европейска валута. Усилията ще бъдат насочени основно към информиране на гражданите за официалния фиксиран обменен курс, при който българският лев ще бъде конвертиран в евро. Ще се разясни как ще се извършва превалутирането на кредити и депозити, административните стъпки, които трябва да предприемат на юридическите лица, промените в счетоводството, какви са защитните елементи на евро монетите и банкнотите, как ще се извършва двойното обозначение на цените в търговските обекти, къде и как да се подават сигнали при нередности.

Свързани теми:  Как да си направим папка с пароли: Ръководство, което ще ви помогне да създадете по-безопасни пароли за сигурността на компютъра си

Трета фаза / Окончателен период (един месец след въвеждането на еврото – 12 месеца след въвеждането на еврото)
В тази фаза фокусът ще бъде върху оценяването на процеса на въвеждането на еврото, защитата на интересите на потребителите и провеждането на заключителни обществени проучвания за новата валута.

Финансирането на информационната кампания ще се осъществи със средства от държавния бюджет.

При настъпване на непредвидени обстоятелства комуникационните дейности могат да бъдат изменяни за достигане на поставените цели с оглед на променящата се среда и актуални събития. Комуникационните дейности ще се координират при необходимост с Европейската комисия и ЕЦБ.


Вижте още

Христо Иванов: Вярвам, че Кремена Петрова ще защитава успешно каузите на Сливен в парламента

Ева Гроздева

Как Google ще отговорят на ChatGPT, след като Alphabet отбеляза огромен спад в печалбите през четвъртото тримесечие

Ева Гроздева

Как да плащам с телефона си?

Valeria