Любопитно

Защо е важно да имате добър адвокат по гражданско дело?

Граждаското право е обширен и всеобхватен отрасъл на правото. Всеки има право да предяви иск, с които да възстанови своето право, когато е нарушено или да установи съществуването или несъществуването на едно право, когато има интерес.

Кога ви е нужен адвокат по гражданско право?

Адвокат по гражданско право ви необходим винаги когато трябва да уредите различни по вид отношения, свързани с ваши имуществени или неимуществени интереси.

Такива могат да бъдат различни отношения в областта на семейното и наследственото право, вещното право, облигационното и търговското право. Когато се уреждат въпроси, свързани с отношенията между гражданите и държавата/местната власт, отново се нуждаете от адвокат по гражданско право.

Всяка сделка, която предстои да бъде сключена или в която вече участвате, се регулира от правилата на гражданското право. Тази специфична част от гражданскоправната уредба се нарича още облигационно право. Тук може да става въпрос за условия на сключване на сделка или договор, за етапа на тяхното изпълнение, неизпълнение съгласно договорените правила, прекратяване на взаимоотношенията или унищожаване на сделката или договора.

Освен това тук се включват и преддоговорните отношения, в рамките на които правото също дава защита на страните, които все още не са се обвързали в договорна връзка. Имате въпроси във връзка с договор за дарение, договор за поръчка, искате да направите пълномощно, да предоставите заем или да направите рекламация на закупена стока? Всичко това попада в обхвата на гражданско право и може да бъде отнесено като въпрос до адвокатска кантора, специализирана в сферата на гражданското право и гражданските дела.

Свързани теми:  Как да нарисувате роза?

Учредяването на ипотеки, обезпечения, давността на граждански задължения, имуществената отговорност при причиняване на вреди и други подобни също попадат в компетенциите на един добър адвокат гражданско право. Тук можем да споменем още аспекти като плащане на неустойки за забава, използване на обезпечителните функции на капарото, разваляне на договори, упражняване на право на задържане също.

Друга основна част от проблемите в тази сфера са в областта на вещното право. Въпросите тук, които могат да се повдигнат са свързани с правото на собственост върху движими вещи и недвижими имоти, фактически състояния като владение, както и непълните вещни права като право на ползване, сервитути, право на строеж, надстрояване и пристрояване.

Предстои ви закупуване на апартамент, земя, гараж, къща, вила или друг тип недвижим имот? Или пък идва ред за прекратяване на съсобственост с делба, извършена пред съда? Потърсете адвокатска кантора със опитни специалисти в областта на гражданското право, за да получите необходимото съдействие за проверка на всички документи и условия, свързани с продажбата, които биха повлияли на вашия интерес като купувач.

Безспорно добър адвокат по гражданско право ще ви е необходим и срещу ЧСИ и бързите осъдителни производства. Тези отношения включват действия от оспорвания или изготвяне на дарения и завещания до изработка на договори за гледане и издръжка, а така също и съдействие при закупуване на имот на публична продан от съдебни изпълнители.

Свързани теми:  Колко ток харчи конвектор 2000w?

Адвокат по гражданско право оказва съдействие и правна защита в следните случаи:

  • Неимуществени вреди и обезщетения;
  • Застрахователно право и дела срещу застрахователни компании;
  • Етажна собственост и недвижими имоти;
  • Съдебни и доброволни делби, придобиване на имоти по давност и обстоятелствена проверка;
  • Семейно право /производства по развод, родителски права, издръжка/
  • Бързи съдебни производства – искове за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, искове за за опразване на наети помещения и др;
  • Договорно право, преговори и споразумения;
  • Погасителна давност и производства срещу ЧСИ
  • Банково право и защита по едностранни завишения на лихвен процент.
  • Други

Без значение какви правни действия ще извършвате, винаги е препоръчително да се обърнете към съответния специалист, който да ви консултира и насочи, като по този начин безспорно ще защитите във висша степен вашите интереси.

Вижте още

Как да носите дълга пола: 5 съвета за моден стил

Емил Петров

Тайното оръжие на Блекджек

Емил Петров

Защо не виждам публикациите на приятел във фейсбук

Емил Петров