Спорт

Кога се плаща данък сгради

Данък сгради е местен данък, който се дължи за разположените на територията на Република България поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях.

Сроковете за плащане на данъка сгради се определят от общинските съвети, но не могат да бъдат по-къси от 30 дни и не по-дълги от 3 месеца от датата на връчване на съобщението за определяне на данъка.

В повечето общини в България срокът за плащане на данъка сгради е 30 април. Това означава, че в срок до 30 април всички собственици и ползватели на недвижими имоти, които подлежат на облагане с данък сгради, трябва да платят годишния си данък.

За да избегнат плащането на лихви, собствениците и ползвателите на недвижими имоти могат да платят данъка си на две вноски:

  • Първа вноска – до 30 април
  • Втора вноска – до 31 октомври

В случай на просрочено плащане на данъка сгради се начисляват лихви в размер на 0,05% за всеки просрочен ден.

Как да платите данъка сгради

Данък сгради може да се плати в брой в касите на съответната община, безкасово по банковата сметка на общината или чрез портала за е-услуги на Националната агенция за приходите (НАП).

За да платите данъка си безкасово, можете да използвате платежно нареждане, вносна бележка или пощенски запис. При плащането трябва да посочите следните данни:

  • Име и ЕГН на собственика или ползвателя на имота
  • Данъчен номер на имота
  • Година на данъка
  • Размер на данъка

Отстъпки от данъка сгради

В някои случаи на собствениците и ползвателите на недвижими имоти се предоставят отстъпки от данъка сгради. Такива отстъпки могат да се предоставят например за:

  • Имоти, които се използват за социални цели
  • Имоти, които са пострадали от бедствия или аварии
  • Имоти, които са в процес на ремонт или реконструкция

За да се възползвате от отстъпка от данъка сгради, трябва да подадете заявление до общината по местонахождение на имота.

Свързани теми:  Как да завържете вратовръзка

Вижте още

Как да наредя кубче на Рубик

joana

С какво се мажат пъпките при варицела

joana

Какво представлява личен кредит?

Ева Гроздева